คลินิกทันตกรรม ปรีชา ชลธิชา ทำฟัน จัดฟัน

ทันตแพทย์

QUALITY staff

ทันตแพทย์ของเรา

ทพ.ปรีชา เปี่ยมการุญรัตน์

ทันตกรรมทั่วไป
ทันตกรรมประดิษฐ์ (ฟันปลอม รากเทียม)
และรักษารากฟัน

ทพญ.ชลธิชา เปี่ยมการุญรัตน์

ทันตกรรมจัดฟัน
(ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง)

ทพญ. เรืองศิริ จรรยาผดุงพงศ์

ทันตกรรมทั่วไป
ทันตกรรมเพื่อความงาม

ทพ. วรายุทธ ฟองแก้ว

ทันตกรรมทั่วไป

ทพญ. รัชฎา กิตติพระวงศ์

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

ทพญ. เนาวรัตน์ แสนจันดี

ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.ณัฐรวี ขุมจันทร์

ทันตกรรมจัดฟัน

ทพ.ณัฐวุฒิ เจียรวาปี

ทันตกรรมทั่วไป

Scroll to Top